TINGBOGEN / EjendomSoegningGeoview

Anvendelse: Anvendes i GIS-systemer til at søge i Ejendomme
Beskrivelse: Adkomsthaver på ejendomsniveau
Note: Viewet giver overblik over adkomsthavere/ejerforhold, som viser den tinglyste ejer samt hæftelser, der fortæller, hvilken pantsætning og lån der er i ejendommen. Udsøgningen er på ejendomsniveau.

Kolonnenavn Autoritativ kolonnenavn Kolonnetekst Datatype Feltlængde Note KodeOversigt
IID Entydigt fortløbende nummer, der identificere rækken bigint
LFE_nr BFE-nummer evt efterfulgt af typen nvarchar 50 Er unikt for ejendommen. Eksempel 12345-Blg31. Bygning på lejet grund. Bygning 31
adresse Uniqueidentifier til AdresseID i AdresseGeoView nvarchar 1000
BFEnr bigint
HovedNotering nvarchar 50
Noteringer nvarchar 4000
Ejendomstype nvarchar 100 (blank)
Anpart
Anpart-LejetGrund
Bygn-LejetGrund
BygnLejetGrund-Anpart
BygnLejetGrund-EjerL
EjerL-BygnLejetGrund
Ejerlejlighed
Grund
HovEjd-Anpart
HovEjd-EjerL
AnmeldelseIgang Er der anmeldt dokumenter til tinglysning, der endnu ikke er færdigbehandlet ( altså IKKE vil fremgå af tingbogen) bit
HentetDatoTid Dato / tid for hvornår oplysningerne er hentet fra tinglysning datetime2
FordelingTaeller int
FordelingNaevner int
IndscanAkt Akten for servitutten. nvarchar 50 Hvis der her står [pdf], er der tale om et digitalt dokument. Man kan derfor bruge DokUrl til at se pdf'en
FormodetAkt nvarchar 50
AntalMatrikler antallet af matrikler int
SamletAreal Angiver det aktuelle, samlede areal for ejerlejligheden i kvadratmeter. bigint
SamletAreal Angiver det aktuelle, samlede areal for ejerlejligheden i kvadratmeter. bigint Svarer til begrebet ’Tinglyst areal’, som pt. anvendes af Tinglysningsretten. Opmålingen af arealet er foretaget af landinspektør.
samletVejAreal Ejendommens samlede vejareal bigint
AntalServitutter antallet af servitutter int
AntalHaeftelser antallet af hæftelser int
Adkomsthavere Liste af navnene på adkomsthavere nvarchar 4000
Geometri GEOM geometry -1
AktUrl Link til akten (IndscanAkt -> Formodet akt -> HovedEjd_Akt) nvarchar 1000 Hvis sidenummer er udfyldt, springes direkte til dette sidenummer i akten