MATRIKEL

Register: MATRIKEL
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data fra Matriklen. Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark
Beskrivelse_udvidet: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
MATRIKEL BestemtFastEjendomView Bestemt fast ejendom underopdeles i ejendomstyperne, Samlet fast ejendom, Bygninger på fremmed grund (BPFG), Ejerlejligheder, herunder ejerlejlighed i bygning på fremmed grund.
MATRIKEL BPFGpunktGeoView Er bygning eller et teknisk anlæg, som er opført på, over eller under enten en samlet fast Ejendom med anden ejer end bygningen/anlægget eller et ikke-registreret areal, hvor arealet har anden ejer end bygningen
MATRIKEL CentroideGeoView
MATRIKEL EjerlavGeoView
MATRIKEL EjerlejlighedslodGeoView
MATRIKEL EjerlejlighedView
MATRIKEL FredskovGeoView Viewet indeholder kun Fredsskove med geometri, En fredskov består af træer, som enten danner eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge og lignende, der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen
MATRIKEL JordstykkeEjerGeoView
MATRIKEL JordstykkeGeoView Jordstykke (Matrikel) med geometri
MATRIKEL JordstykkeKommunaltejetGeoView
MATRIKEL JordstykketemafladeGeoView
MATRIKEL KlitfredningGeoView Viewet indeholder kun Klitfredning med geometri, Klitfredningslinjerne skal bevare de danske kystområder. Bemærk: der kan være andre arealer under klitfredning enten efter ejerens begæring, eller hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse af sandflugt eller om begrænsning i anvendelsen af arealet.
MATRIKEL LodfladeGeoView
MATRIKEL MatrikelEjendomView
MATRIKEL MatrikelkommuneGeoView
MATRIKEL MatrikelregionGeoView
MATRIKEL MatrikelskelForeloebigGeoView
MATRIKEL MatrikelskelGeoView
MATRIKEL MatrikelsognGeoView
MATRIKEL MatrikulaersagView
MATRIKEL NullinjeGeoView
MATRIKEL OptagetvejGeoView
MATRIKEL Samletfastejendom_JordstykkeView
MATRIKEL SamletfastejendomGeoView Ved en Samlet fast ejendom forstås, et matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet
MATRIKEL SkelpunktGeoView
MATRIKEL StrandbeskyttelseGeoView Viewet indeholder kun strandbeskyttelse med geometri. Strandbeskyttelseslinjen er et forbudsområde hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand.
MATRIKEL TemalinjeGeoView