DAI - DANMARKS MILJØPORTAL

Register: DAI - Danmarks Miljøportal
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra DAI
Beskrivelse_udvidet: Beskrivelse: Data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Visse data hentes fra DAI og opdateres en gang om ugen, eller sjældnere for nogle temaer. Data er 1-1, blot med lidt tilretninger af kolonnenavne.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
DAI AfgpolygonGeoView Afgrænsningspolygon
DAI Aftarea_GrvbesGeoView Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse
DAI AkvakulturanlaegGeoView Akvakultur
DAI Art_BilagsarterGeoView Bilagsarter punkter
DAI Art_InvasivearterGeoView Artsfund invasivearter
DAI Art_RoedlistearterGeoView Rødlistede arter
DAI BadevandGeoView Badevand
DAI Bes_NaturtyperGeoView Beskyttede naturtyper
DAI Bes_Sten_JorddigerGeoView Beskyttede sten- og jorddiger
DAI Bes_VandloebGeoView Beskyttede vandløb
DAI BnboGeoView bnbo status
DAI bundfauna_marinGeoView
DAI bundfauna_soeGeoView
DAI bundfauna_vandloebGeoView
DAI DrikkevandsinteresserGeoView Drikkevandsinteresser
DAI dvfiGeoView
DAI FoelsommeindvsOmraaderGeoView Følsomme indvindsoplande
DAI Fredede_Omr_BkGeoView Bekendtgørelsesfredninger
DAI Fredede_Omr_ForslagGeoView Fredede områder, forslag
DAI Fredede_OmrGeoView Fredede områder
DAI Fugle_Bes_OmrGeoView NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse
DAI Gen_Artsfund_FlGeoView Generelle artsfund flader
DAI Gen_Artsfund_LnGeoView Generelle artsfund linjer
DAI Gen_Artsfund_PktGeoView Generelle artsfund punkter
DAI GkoprojektGeoView
DAI Habitat_OmrGeoView NATURA 2000 - Habitatområder
DAI IndsatsomraaderGeoView Indsatsområder
DAI IndsatsplanerGeoView Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
DAI Indvindingsoplande_AlleGeoView Alle indvindingsoplande
DAI IndvOoplandeUdenforOsdGeoView Indvindingsoplande uden for OSD
DAI IoluosdihtjflGeoView Offentlige fælles vanforsyningsanlæg, Anlægsrapport - Data inberettet til GEUS
DAI KirkebyggelinjerGeoView Kirkebyggelinjer
DAI Kortlaeg_Levesteder_FlGeoView Kortlægning af levesteder, flader
DAI Kortlaeg_Levesteder_PktGeoView Kortlægning af levesteder, punkter
DAI Kortlaeg_Naturtyper_FlGeoView Kortlægning af naturtyper, flader
DAI Kortlaeg_Naturtyper_PktGeoView Kortlægning af naturtyper, punkter
DAI KortlIndmeldAfsluttetGeoView Kortlægningsindmeldinger afsluttet
DAI KortlIndmeldEjBegyndtGeoView Kortlægningsindmeldinger - Ej begyndt
DAI KortlIndmeldIkkeProriGeoView Kortlægningsindmeldinger - Ikke prioriteret
DAI KortlIndmeldPaaBegyndtGeoView Kortlægningsindmeldinger - Påbegyndt
DAI KystnaerhedszoneGeoView Kystnærhedszone
DAI Magasinlag_LinjerGeoView Magasinlag linjer
DAI mfs_vandkemi_soeGeoView
DAI mfs_vandkemi_vandloebGeoView
DAI Modelomr_GeokemiskGeoView Modelområde geokemisk
DAI Modelomr_GeologiskGeoView Modelområde geologisk
DAI Modelomr_HydrologiskGeoView Modelområde hydrologisk
DAI ModelomrHydrostratigraGeoView Modelområde hydro strategi
DAI Nat_Besigtigelser_FlGeoView Natur besigtigelser - Flader
DAI Nat_Besigtigelser_LnGeoView Natur besigtigelser - Linjer
DAI Nat_Besigtigelser_PktGeoView Natur besigtigelser - Punkter
DAI Natur_Vildt_ReservatGeoView Natur- og vildtreservater
DAI Omr_KlassificeringGeoView Områdeklassificering
DAI OvervaagBilagsarterPktGeoView Overvågning af bilagsarter mm - Punkter
DAI Overvaagn_Bilagsarter_FlGeoView Overvågning af bilagsarter mm - Flader
DAI Overvaagn_Fugle_FlGeoView Overvågning af fugle- Flader
DAI Overvaagn_Fugle_LnGeoView Overvågning af fugle- Linjer
DAI Overvaagn_Fugle_PktGeoView Overvågning af fugle - Punkter
DAI Overvaagn_Naturtyper_FlGeoView Overvågning af naturtyper - Flader
DAI Overvaagn_Naturtyper_PktGeoView Overvågning af naturtyper - Punkter
DAI Potentiale_LinjerGeoView Potentiale - Linjer
DAI Potentiale_PolygonGeoView Potentiale - polygon
DAI Paabud_JflGeoView Igangværende påbud JFL (jordforurenings loven)
DAI Ramsar_OmrGeoView Ramsar områder
DAI ReduceLertykkelsPolygonGeoView Reduceret lertykkelse - Polygon
DAI RegnbetingedeudloebGeoView Regnbetinget udløb
DAI RenseanlaegGeoView Renseanlæg
DAI RisikoKortforFiltreretCbGeoView Risiko kortlægning forenklet filtreret CB
DAI RaastofomrGeoView Råstofområder
DAI sediment_marinGeoView
DAI sediment_soeGeoView
DAI SkovbyggelinjerGeoView Skovbyggelinjer
DAI Soe_Bes_LinjerGeoView Søbeskyttelseslinjer
DAI stationGeoView
DAI Status_BnboGeoView Status på BNBO
DAI Saarbarhed_NitratGeoView Såbarhed Nitrat
DAI Saarbarhed_Redox_PktGeoView Såbarhed Redox - Punkt
DAI Saarbarhed_Redox_PolygonGeoView Såbarhed Redox - Polygon
DAI vandkemi_jordvandGeoView
DAI vandkemi_marinGeoView
DAI vandkemi_soeGeoView
DAI vandkemi_vandloebGeoView
DAI view_lokaliseretfladerGeoView
DAI view_nuanceringsfladerGeoView
DAI view_uekfladerGeoView
DAI view_uikfladerGeoView
DAI view_v1fladerGeoView
DAI view_v2fladerGeoView
DAI Aa_Bes_LinjerGeoView Åbeskyttelseslinjer