CPR SERVICEPLATFORM

Register: CPR Serviceplatform
Gruppe: Serviceplatform
Beskrivelse: Basis tabeller for serviceplatform tabeller

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo CprAbonnement
dbo CPRAdresse Aktuelle adresseoplysninger
dbo CPRAdrNavn Adresseringsnavn og klarskriftadresse
dbo CPRBeskyt Information om personers adressebeskyttelse og typen heraf
dbo CprBestilling
dbo CprBestilStamdata
dbo CPRBoern Information om hvilke børn som hører til hvilke forældre
dbo CPRCivilstand Information om aktuel civilstand for borgeren
dbo CPREndRec Slutrecord
dbo CPRFlyttepaabud Flyttepåbud
dbo CPRFoedsel Fødselsregistreringsoplysninger
dbo CPRFolkekirke Folkekirkeoplysninger
dbo CPRForaeldremynd Information om hvem der har forældremyndighed over hvilke børn, og hvilken type
dbo CPRForsvind Aktuelle forsvindingsoplysninger
dbo CPRHaendelser Hændelser
dbo CPRHisAdr Historiske adresser
dbo CPRHisCivilstande Historiske civilstande
dbo CPRHisFolkekirke Historiske folkekirkeoplysninger
dbo CPRHisForsvind Historiske forsvindings- og egenfindingsoplysninger
dbo CPRHisNavne Historiske navneoplysninger
dbo CPRHisPnr Historiske personnumre
dbo CPRHisSeparationer Historiske separationer
dbo CPRHisStatsborger Historiske statsborgerskaber
dbo CPRHisUdrej Historiske udrejse- indrejseopl. Og udlandsadr.
dbo CPRKoder
dbo CPRKomForhold Kommunale forhold
dbo CPRKontaktAdr Kontaktadresse
dbo CPRMorFarOpl Mor og far oplysninger
dbo CPRNavn Aktuelle navneoplysninger
dbo CPRNotater Notater
dbo CPRPerson Personoplysninger
dbo CPRSeparation Aktuel separation
dbo CprServicePasswordLog
dbo CPRStartRec Startrecords
dbo CPRStatsborger Aktuelt statsborgerskab
dbo CPRUdrejse Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse
dbo CPRUmyndig Umyndiggørelse-værge
dbo CPRValgopl Valgoplysninger