BBR 2.0

Register: BBR 2.0
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data fra Bolig- og bygningsregistret.
Beskrivelse_udvidet: Her findes beskrivelser af views med data fra Bolig- og bygningsregistret..

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
BBR BBRSagView Byggesag har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager).
BBR BygningEjendomsrelationView
BBR BygningGeoDkGeoView I BBR.BygningGeoDkGeoView, tages udgangspunkt i alle GeoDKbygningerne og BBR er koblet på (uanset status), derfor vil der være bygninger i dette view som ikke findes i hhv. BBR.BygningGeoView/BBR.BygningView idet disse Views kun indeholder aktive bygninger (status=6).
BBR BygningGeoView På bygningsniveau i BBR findes de oplysninger, der er fælles for Bygningen (f.eks. tagbeklædning og materiale af ydre vægge). Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig Bestemt fast ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager.
BBR BygningView På bygningsniveau i BBR findes de oplysninger, der er fælles for Bygningen (f.eks. tagbeklædning og materiale af ydre vægge). Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig Bestemt fast ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager.
BBR EjendomsrelationView EjendomsRelation indeholder kopidata om BFEer fra Matrilkens Udvidelse og Ejerfortegnelsen. Data vedligeholdes vha. hændelser.
BBR EnhedEjendomsrelationView
BBR EnhedEnergiForbrugGeoView Informationer om beregnede energiforbrugsdata hvor indberetningsdage > 185 dage, i de resterende vil forbrugsfelterne være tomme
BBR EnhedFordelingsarealView
BBR EnhedGeoView
BBR EnhedView
BBR EtageView
BBR FordelingAfFordelingsarealView
BBR FordelingsarealView
BBR GrundGeoView
BBR GrundJordstykkeView
BBR KaelderGeoDkGeoView
BBR KaelderGeoView
BBR OpgangView
BBR SagsniveauView
BBR TekniskAnlaegGeoView
OIS_BBR EnhedEnergiForbrug Beregnede energidata - Enhedsforbrug pr. år